Bibliografija Velikani

BIBLIOGRAFIJA

(1) ANDRAŠIĆ, D.: Zoologija divljači i lovna tehnologija. SNL. Zagreb, 1979.
(2) ANDRIĆ, I. Znakovi pored puta. Prosveta-Mladost-Svjetlost-Državna založba Slovenije-Misla-Pobjeda. Beograd-Zagreb-Sarajevo-Ljubljana-Skopje-Titograd, 1981.
(3) BARJAKTAROVIĆ, S: Uloga medicinara u ratovima 19121918. godine, u: Spomenica 1872-1972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 125136, 1972.
(4) Biografije članova. Medicinska akademija Srpskog lekarskog društva. Beograd, 1996.
(5) BOGDANOVIĆ, J. Sanitet i bolnica u Nišu od oslobođenja do danas. Niški novi list od 28. juna 1937.
(6) BOJČEVIĆ, M. Zdravstveni dom železničara, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 7879, 1996.
(7) Da se ne zaboravi: nemački komandant Prokuplja Vajsner. Zabeleška Radoslava Đorđevića ("Balonče").
(8) De Pourtales G. Život Franca Lista. Prosveta. Beograd, 1957.
(9) DRAGIĆ, M. Karakteristika prvog perioda rada SLD 18721922. godine, u: Spomenica 1872-1972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 5664, 1972.
(10) Dr Dragoljub Dimković. Komemorativni članak profesora dr Zorana Stojanovića, rektora Univerziteta u Novom Sadu. Dnevnik od 14. marta 1987.
(11) DRAINAC, R.: Pesme. Prosveta. Beograd, 1960.
(12) DRAŽIĆ, V. Dr Aleksa Savić. Članak povodom otkrivanja restaurisanog spomenika od 23. aprila 1966.
(13) Dr Miloš Đorić. Zabeleške. Arhiv Srpskog lekarskog društva. Beograd (nepoznata godina).
(14) Dr Nikola Đorić. Srpski narod od 1 7. aprila 1942.
(15) Dr Voja Stojanović toplički partizan. Narodne novine od 24. januara 1991.
(16) DUČIĆ, J. Jutra sa Leutara. Reči o čoveku. Ars Libri. Beograd, 1995.
(17) DŽAKULA, B., Marić, S, Pavlović, M. i Nastev, B.: Francuska književnost (od 1683. do 1857.). Knjiga druga. Svjetlost-Nolit. Sarajevo-Beograd, 1978.
(18) Đorđević, S: Istorija osnivanja i razvoja "Srpskog arhiva za ielokupno lekarstvo" u toku proteklog radnog veka (18721972), u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 420444, 1972.
(19) Đorđević, V.: Istorija srpskog vojnog saniteta. III. Državna štamparija. Beograd, 1880.
(20) Đorić, I. Nešto podataka iz biografije dr Nikole V. đorića. Zabeleške.
(21) Đorić, M. Laza K. Lazarević. Lekar i pisac. Medicinskopsihološki ogled. Autor. Niš, 1958.
(22) Đorić, N. Kosovo. EpopejaobojunaKosovom Polju. I knjiga. Nova električna štamparija Petra Jockovića. Beograd, 1902.
(23) GLIGORIĆ, V.: Srpski realisti. Prosveta. Beograd, 1965.
(24) Gligorić, V. Srpski realisti. Prosveta. Beograd, 1970.
(25) GOLUBOVIĆ, E. Jugoslovenski simpozijum o problemu ishrane u dečjem uzrastu, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 8990, 1996.
(26) Govor profesora dr Petra Petrovića na sahrani Dragoljuba Dimkovića 12. marta 1987.
(27) HADŽI-PEŠIĆ, Lj. Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i srčanih bolesnika "Niška Banja", u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 8485, 1996.
(28) HIRŠFELD, L. Istorija jednog života. Srpska književna zadruga. Beograd, 1962.
(29) Istorija Niša. II. Od oslobođenja 1878. do 1941. godine. Gradina-Prosveta. Niš, 1984.
(30) IVKOVIĆ, T. Institut za radiologiju Kliničkog centra, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 8687, 1996.
(31) KANJUH, V. I PAVLOVIĆ, B. Dr Laza K. Lazarević. Književnik dopisnik Srpske kraljevske akademije i lekarkliničar i naučnik (Povodom 100-godišnjice smrti). Medicinska istraživanja (Beograd), 24, 112, 1991.
(32) KOSTIĆ, H. Antituberkulozni dispanzer, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 35, 1996.
(33) KOSTIĆ, H. Prim. dr Miloš Đorić. Lekar, 83, 99, 1985.
(34) KRSTIĆ, S: 80 godina službe i 20 godina Klinike za kožne i polne bolesti u Nišu. Univerzitetski klinički centar. Niš, 1991.
(35) LAKETIĆ, M. Doktorova kuća kod dva bela goluba. Duga od 21. juna do 5. jula 1996.
(36) LAZAREVIĆ, L. Pripovetke. Nolit. Beograd, 1975.
(37) LEOVAC, S: Portreti srpskih pisaia XIX veka. Srpska književna zadruga. Beograd, 1978.
(38) LJUBIŠIĆ, B.: Niš uoči oslobođenja 1878. godine, u: 110-godišnjica Vojne bolnice u Nišu (1878-1988). Vojna bolnica. Niš, 2325, 1988.
(39) MARJANOVIĆ, V. Farmacija u Aleksincu u XIX veku. Medicinski centar. Aleksinac, 1971.
(40) MARKOVIĆ, M. Drainčeva okeanija. Grafika. Prokuplje, 1972.
(41) MATIĆ, Ž.: Trajna uspomena na dr Dragoljuba Dimkovića. Domu zdravl.a ime voljenog lekara. U Bujanovcu je otkrivena bronzana bista izuzetnog humaniste. Politika od 1. avgusta 1987. godine.
(42) MIJATOVIĆ, D. Prvi partizanski hirurg (1). Narodne novine od 4. februara 1983.
(43) MIJATOVIĆ, D. Prvi partizanski hirurg (2). Narodne novine od 11. februara 1983.
(44) MILINČEVIĆ, V. Predgovor, u: Janko Veselinoviđ Izabrana dela. Narodna knjiga. Beograd, 1964.
(45) MILO]EVIĆ, V. Bolnica za duševne bolesti u Toponici kod Niša otvaranje i njen prvi upravnik dr Jovan Klicov. Acta Medica Medianae, 1,81-114, 1992.
(46) MILO]EVIĆ, V. Epidemije u Nišu i okolini, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 5356, 1996.
(47) MILOJEVIĆ, V. Epidemiološki zavod u Nišu. Povodom 60-godišnjice otvaranja. Acta Medica Medianae, 3, 135147, 1984.
(48) MILOJEVIĆ, V. Epidemiološki zavodu Nišu, u : Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 5758, 1996.
(49) MILOJEVIĆ, V. Dr Eva Haljecka-Petković (1870-1947). Prva žena lekar u Nišu i prva žena ginekolog-akušer na tlu današnje Jugoslavije. Acta Medica Medianae, 2, 107-124, 1990.
(50) MILOJEVIĆ, V. Dr Vilijam Teodor Melgard. Lekar iz Danske, dobrovoljac za Srbiju u Prvom svetskom ratu. Dolazak u Kuršumliju. Acta Medica Medianae, 3, 145159, 1992.
(51) MILOJEVIĆ, V. NIŠ I njegov medicinski razvoj od Rimljana i turskog doba do zakoračaja u XXI vek, u: 30 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Medicinski fakultet. Niš, 52-69, 1990.
(52) MILOJEVIĆ, V. Okružna bolnica, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 148149, 1996.
(53) MILOJEVIĆ, V. Opasnost od kuge izTurske i Grčke 1919. i 1920. godine. Izveštaj dr Alivizatosa sa epidemiološkog izviđanja iz Soluna i Bitolja. Acta Medica Medianae, 1, 971 10, 1993.
(54) MILOJEVIĆ, V. Opšta državna bolnica, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 150151, 1996.
(55) MILOJEVIĆ, V. Pasterov zavod, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 158161, 1996.
(56) MILOJEVIĆ, V. Pasterov zavod u Nišu. 19001985. Zavod za zaštitu zdravlja u Nišu Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Srbije u Beogradu Medicinski fakultet u Nišu Prosveta. Niš, 1900.
(57) MILOJEVIĆ, V. Pasterov zavod u Nišu. Prve ideje o njegovom otvaranju i njihovi pokretači. Asga tesNsa MesIapae, 1, 125133, 1990.
(58) MILOJEVIĆ, V. Povodom osamdeset godišnjice jednog od najkrupnijih događaja u radu Srpskog lekarskog društva u Beogradu. Dr. Dragutin Petković kao upravnik Pasterovog zavoda u Nišu na Prvom kongresu srpskih lekara i prirodnjaka u Beogradu septembra 1904. god. Acta Medica Medianae, 4, 129-140, 1984.
(59) MILOJEVIĆ, V. Problemi u radu dr Vilijama Melgarda u Kuršumliji i njegov nesrećni kraj (19191920). Acta Medica Medianae, 4, 139166, 1992.
(60) MILOJEVIĆ, V. U susret proslavi osamdesetgodišnjiie postojanja i rada Pasterovog zavoda u Nišu. Obrazloženje i osnovne smernice za stručni rad Pasterovog zavoda posle njegove rekonstrukcije. Acta Medica Medianae, 2, 7592, 1982.
(61) MILOVANOVIĆ, M. Nemački koncentracioni logor na Crvenom krstu u Nišu i streljanja na Bubnju. Institut za savremenu istoriju Opštinski odbor SUBNOR-a Narodna knjiga. Beograd-Niš, 1983.
(62) MITIĆ, V. i MILIĆEVIĆ, A. Dom zdravlja u Nišu, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 4344, 1996.
(63) NESTOROVIĆ, S: Pod Hisarom. Republički odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata SR Srbije Opštinski odbor SUBNORa Prokuplje Novinsko-izdavačka ustanova "Četvrti jul". Prokuplje, 1972.
(64) Nikoliš, G. i DRAGIĆ, T).: Članovi Srpskog lekarskog društva u narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, u: Spomenica 1872-1972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 317323, 1972.
(65) NIŽETIĆ, 3.: Dr Dragoljub I. Đorđević prvi srpski okulist. O petogodišnjici njegove smrti. Srpski arhiv, 78, 583-585, 1947.
(66) Obraćanje Vladimira Manića, predsednika Opštine Bujanovac, na sahrani Dragoljuba Dimkovića 12. marta 1987.
(67) Od Pasterovog zavoda do moderne instituiije. Zavod za zaštitu zdravlja. Niš, 1990.
(68) PALAVESTRA, P. Kritički radovi Jovana Skerlića. Matiia srpska Institut za književnost i umetnost. Novi Sad Beograd, 1977.
(69) PAVKOVIĆ, M. U danima iskušenja. Narodne novine od 4. jula 1986.
(70) PAVLOVIĆ, B. Stalna vojna bolniiau Nišu (18781918. godine), u: 110godišnjica Vojne bolnice u Nišu (18781988). Vojna bolnica. Niš, 2960, 1988.
(71) PAVLOVIĆ, B. Moravska stalna vojna bolnica u Nišu (1918-1941. godine), u: 110godišnjica Vojne bolnice u Nišu (18781988). Vojna bolnica. Niš, 6368, 1988.
(72) PAVLOVIĆ, S. Plemenitost koja se ne zaboravlja. Najlepše osobine krasile su lik prof. dr Dragoljuba Dimkovića, kao čoveka, naučnika, pedagoga. Eliksir, 5859, 174-175, 1987.
(73) PAVLOVIĆ, S. STOGODIŠNJI razvoj bolničke službe Niša i okoline. Acta Medica Medianae, 3, 133151,1983.
(74) PAVLOVIĆ, S. I Miladinović, P. Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 3132, 1996.
(75) 50 godina hitne medicinske pomoći u Nišu. Zavod za hitnu medicinsku pomoć "Niš". Niš, 1990.
(76) 50 godina osnovne zdravstvene zaštite u Nišu. Dom zdravlja Narodne novine. Niš, 1995.
(77) PEJČIĆ, M.: Pukovnik dr Mihajlo Mika Marković osnivač Pasterovog zavodau Nišu. Asta teoMsa MesPapae, 78, 99102, 1980.
(78) PEROŠEVIĆ, 3.: Zavod za zaštitu zdravlja, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 6163, 1996.
(79) PETKOVIĆ, M.: Operabilni rak želuca. Klinika i radiologija. Univerzitet. Niš, 1972.
(80) PETKOVIĆ, V.: Zabeleška o Milanu Petkoviću.
(81) Petnaest godina Odeljenja za dečju hirurgiju i ortopediju u Nišu. Vuk Karadžić. Niš, 1958.
(82) PETROV, N.: Vojna bolnica, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 2326, 1996.
(83) PETROVIĆ, S: Ramondije u Srbiji i familija cirtrandaceje. Glasnik Srpskog učenog društva, 62, 101123, 1885.
(84) Prof. dr Dragoljub Dimković. Komemorativni članak akademika dr Isidora Papa. Politika od 23. marta 1987.
(85) RADIĆ, M. PISMO profesoru dr Radoslavu Živiću iz Velike Drenove.
(86) SAVIĆ, Lj. Rad inostranih sanitetskih misija u Nišu u toku Prvog svetskog rata, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 170-171, 1996.
(87) SIMIĆ, V. Dragutin S. Petković, Lekar, 83, 910, 1985.
(88) SIMIĆ, V. Život i delo dr Dragutina S. Petkovića. Srpski arhiv, 111, 15451553, 1983.
(89) SKERLIĆ, J. Pisci i knjige. Nolit. Beograd, 1974.
(90) SKERLIĆ, J. Pisci i knjige. II. Prosveta. Beograd, 1955.
(91) SMILJKOVIĆ, V. Dragoljub I. Đorđević, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 5647, 1996.
(92) SMILJKOVIĆ, V. Klinika za očne bolesti Kliničkog centra, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 108109, 1996.
(93) SOKOLOVIĆ, M.: Poziv materinstva. Sv. car Konstantin. Niš, 1936.
(94) SOLDATOVIĆ, S. Trideset godina rada ortopedske službe u Nišu. Acta Medica Medianae, 4, 125135, 1985.
(95) SOTIROV, S: Sava Petrović, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 190191, 1996.
(96) SOTIROV, S: Dr Sava Petrović život i delo, u: Stogodišnjica flore okoline Niša. Univerzitet. Niš, 314, 1985.
(97) STAMENKOVIĆ, Đ. Ambulanta za kožne bolesti, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 33, 1996.
(98) STAMENKOVIĆ, Đ Crveni krst, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 224-228, 1996.
(99) STAMENKOVIĆ, Đ. Prve niške socijalne ustanove. Narodne novineod 9-10. juna 1990.
(100) STAMENKOVIĆ, Đ. 100 godina farmacije u Nišu. 1878-1978. Udružene apoteke. Niš, 1978.
(101) STANOJEVIĆ, M. Srpska srednjevekovna mediiina. Acta Medica Medianae, 5, 131135, 1989.
(102) STANOJEVIĆ, V. Istorija medicine. Medicinska knjiga. Beograd-Zagreb, 1953.
(103) STANOJEVIĆ, V. Istorija prvog srpskog sanitetskog zakona i saradnja SLA, u: Spomenica 1872-1972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 106-113, 1972.
(104) STANOJEVIĆ, V. LIKOVI I dela istaknutih lekara od osnivanja Srpskog lekarskog društva do danas, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 159234, 1972.
(105) STANOJEVIĆ, V. LIKOVI i dela istaknutih lekara u Srbiji pre osnivanja Srpskog lekarskog društva, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 2255, 1972.
(106) STANOJEVIĆ, V. Početak stvaranja Srpskog lekarskog kadra, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 15, 1972.
(107) STANOJEVIĆ, V. RadSrpskog lekarskog društva i njegovih članova na reorganizaciji sanitetske službe do 1915., u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 70-85, 1972.
(108) STANOJEVIĆ, V.: Srpsko lekarsko društvo i njegovi članovi u narodnooslobodilačkim ratovima Srbi|e 1876-77-78 i 1912-1918, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 114-124, 1972.
(109) STANOJEVIĆ, V.: Stvaranje lekarskog kadra u Srbiji, osnivanje Srpskog lekarskog društva i rad do obustave u drugom evropskom ratu 1946. godine, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 621, 1972.
(110) STANOJEVIĆ, V.: Udeo Srpskog lekarskog društva i njegovih članova u stvaranju Medicinskog fakulteta u Beogradu, u: Spomeniia 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 137147, 1972.
(111) STOJANOVIĆ, V. Sanitetska služba za vreme narodnooslobodilačkog rata(N.O.R)u Srbiji.u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 275316, 1972.
(112) STOJILJKOVIĆ, S. I Bizjak, M.: Rad Srpskog lekarskog društva od oslobođenja do danas, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 337354, 1972.
(113) Susret sa dr Vojom Stojanovićem. Zabeleška Radoslava Đorđevića ("Balonče").
(114)TASIĆ, M. I Stamenković, V.: Rad sanitetske i zdravstvene službe (1941 1945) na teritoriji ratnog okruga Leskovac. Acta Medica Medianae, 2, 99118, 1979.
(115) TERZIN, A. Prof. dr Dragoljub Dimković. Medicinski pregled (Novi Sad), 60, 34, 1987.
(116) TIODOROVIĆ, B. Klinički centar u Nišu, u: EnCiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 114-116, 1996.
(117) TODOROVIĆ, K. Aktivnost Srpskog lekarskog društva između dva svetska rata 1918-1941. godine, u: Spomenica 18721972. Srpsko lekarsko društvo. Beograd 147-158, 1972.
(118) TRNINIĆ, O. Zavod za transfuziju u Nišu, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 66-68, 1996. (119)
Umro prof. Dr Vojislav Stojanoviđ,glavni hirurg Glavnog
štaba NOV za Srbiju, osnivač Druge hirurške klinike. Politika od 19. januara 1991.
(120) VELIMIROVIĆ, M. Srpski lekari i književnici, u: Spomenica 1872-1982. Srpsko lekarsko društvo. Beograd, 376-409, 1972.
(121) VELOJIĆ, D. I Živković, Đ: Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 109110, 1996.
(122) VESELINOVIĆ, Junak naših dana. Narodna prosveta. Beograd, 1903.
(123) Vojna enciklopedija. Redakcija Vojne enciklopedije. Beograd, 1976.
(124) VUKUŠIĆ, 3. Podružnica Srpskog lekarskog društva, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 162-163, 1996.
(125) ŽIVANOVIĆ, S. Bolesti drevnih ljudi. Srpska književna zadruga. Beograd, 1984.
(126) ŽIVIĆ, M. Dragoljub Dimković, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, Dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 4546, 1996.
(127) ŽIVIĆ, M. i POPOVIĆ, D.: Klinika za bolesti uva, nosa i grla Kliničkog centra, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 9797, 1996.
(128) ŽIVIĆ, R. Bolnica za duševne bolesti u Gornjoj Toponici, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 15-15, 1996.
(129) ŽIVIĆ, R. Borivoje Ćosić (19141992). Acta Medica Medianae, 3, 161-165, 1992.
(130) ŽIVIĆ, R. Borivoje Ćosić, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 15-16, 1996.
(131) ŽIVIĆ, R. Dečja interna klinika Kliničkog centra, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 37-38, 1996.
(132) ŽIVIĆ, R. Dečja zaštita u prošlosti, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 36-37, 1996.
(133) ŽIVIĆ, R. Dragutin S. Petković, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 47-48, 1996.
(134) ŽIVIĆ, R. Eva Haljecka - Petković, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 52-52, 1996.
(135) ŽIVIĆ, R. Gerasim P. Alivizatos, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 29-29, 1996.
(136) ŽIVIĆ, R. Klinika za kožne i polne bolesti Kliničkog centra, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 104-105, 1996.
(137) ŽIVIĆ, R. Klinika za zarazne bolesti Kliničkog centra, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 101-102, 1996.
(138) ŽIVIĆ, R. Laza K. Lazarević, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalnazaštita). Gradina. Niš, 120-121, 1996.
(139) ŽIVIĆ, R. Ludvig Hiršfeld, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalnazaštita). Gradina. Niš, 123-123, 1996.
(140) ŽIVIĆ, R. Milan Petković, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 129-130, 1996.
(141) ŽIVIĆ, R. Miloš Đorić, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 131-132, 1996.
(142) ŽIVIĆ, R. Mladen Simić, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 133-133, 1996.
(143) ŽIVIĆ, R. Nikola Đuknić, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 144-145, 1996.
(144) ŽIVIĆ, R. Nikola Đuknić (1897-1972). Lekar, 83, 99, 1985.
(145) ŽIVIĆ, R. Pavle Jeftić, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, soiijalna zaštita). Gradina. Niš, 157-158, 1996.
(146) ŽIVIĆ, R. Stanoje Pavlović, univerzitetski profesor,u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 201-202, 1996.
(147) ŽIVIĆ, R. Prof. dr sci Stanoje Pavlović. Acta Medica Medianae, 5, 127-128, 1987.
(148) ŽIVIĆ, R. Vojislav Stojanović, u: Eniiklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 22-23, 1996.
(149) ŽIVIĆ, R. Wilhelm Theodore Möllgaard, u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 27-28, 1996.
(150) ŽIVIĆ, R. Zavod za hitnu medicinsku pomoć "Niš", u: Enciklopedija Niša (zdravstvo, dečja zaštita, socijalna zaštita). Gradina. Niš, 68-70, 1996.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License