Bibliographia Naissiana

Bibliografija radova o Nišu je sačinjena po abecednom redu IMENA autora.

A. Deroko, Narodno neimarstvo, Spomenik, Bgd. 20. 1968.
A. Deroko, Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Bgd. 1950.
A. Nenadović, Medijana i Niš u antičko doba, Narodni muzej Niš,1958.
A. Nenadović, Raniji rimski nalazi u Nišu i njegovoj bližoj i daljoj okolini, Limes u Jugoslaviji, I, Bgd. 1961.
A. Oršić-Slavetić, Praistorijska nalazišta u okolini Niša, Starinar, Bgd. III, 1935-1936.
A. Vasiljev, Crkve i manastiri v zap. Balgarija, Rizkopki i proučavanija na narodnija arhiologičeski muzej v Sofija, IV, 1950.
A. Vojinović, Hotel "Park", Bgd. 1958.
A. Živanić, Niš 1939-1940, Niš 1939.
Adam Nikolić, PREDAJA FABRIKE RADNICIMA U NIŠU Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Aleksandar Jovanović, LAMPE IZ RADIONICE FLAVIUSA Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Aleksandar Jovanović, PRILOZI PROUČAVANJU ANTIČKIH KULTOVA U GORNJOJ MEZIJI, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Aleksandar Jovanović, Neki aspekti problema skupnog nalaza skulptura sa Medijane kod Niša, Starinar, Bgd. H1U-HU, 1973-1974.
Aleksandar Jovanović, Prilog proučavanju skulptura sa Medijane, Niški zbornik, 9, 1980.
Aleksandar Mladenović, JEZIK NEKIH PISAMA SRPSKIH USTANIKA IZ VREMENA BOJA NA ČEGRU, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
B. Macura, Čaršija, gradski centar, Niš, 1984.
B. Nestorović, Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. X, 1974.
B. Petrović, Graditeljsko nasleće i podsticaj, Bgd. 1987.
B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta od srednjsg veka do modernog doba, Muzej pozorišne umetnosti SR Srbije, Bgd. 1979.
Bogić Knežević, VUK KARADŽIĆ KAO VELIKAN NAŠE NARODNE PEDAGOGIJE I ANDRAGOGIJE, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Bogomir Stanković ZNAČAJNE AKTIVNOSTI I IZLOŽBE NARODNOG MUZEJA U NIŠU OD 1987. DO 1991. GODINE, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Bogomir Stanković IZVEŠTAJ O ZNAČAJNIM AKCIJAMA NARODNOG MUZEJA Y NIŠU U 1987, 1988. I 1989. GODINI, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Bogomir Stanković, MILOJE JOVANOVIĆ -1841. GOD. , Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Bogomir Stanković, NEKI ASPEKTI O MESTU I ULOZI NAŠEG MUZEJA U VASPITNOM PROCESU , Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Bogomir Stanković, OBELEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA IZ ISTORIJE GRADA U PRVOM SVETSKOM RATU, Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Bogomir Stanković, ZNAČAJNE AKCIJE NARODNOG MUZEJA U NIŠU U 1985. i 1986. GODINI, Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Bojana Deljanin, Latinska crkva G. Matejevac. Arheološki pregled, Bgd. 20,1978.
Bojana Deljanin, Petar Petrović, Tvrđava, Narodni muzej Niš, 1965.
BORBE ZA OSLOBOĐENjE NIŠA 1809-1944 Niš, 1952.
Borće Ignjatović, BOJ HA ČEGRU I ĆELE—KULA U NAŠOJ KNJIŽEVNOSTI, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Borislav Andrejević, Da li su Turci osvojili Niš 1376. godine Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Borislav Andrejević, Etape razvoja čaršije kao zanatlijsko-trgovačkog centra Niša Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Borislav Andrejević, Razvitak Niša od sredine XV do kraja XVII veka Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Borislav Andrejević, Stari zapisi o Nišu
Borislav Andrejević, DEO STAROG NIŠA – KOMPLEKS OBILIĆEVOG VENCA, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Borislav Andrejević, Bali begova ili Reisova džamija u Niškoj tvrđavi, Gradina Niš, 3,1974,
Borislav Andrejević, Deo starog Niša - kompleks Obilićevog venca, Zbornik narodnog muzeja, Niš, 3-4, 1987.
Borislav Andrejević, Hamam u Niškoj tvrćavi, Niški zbornik 3,1977.
Borislav Andrejević, Izvori iz 19. veka o Nišu u doba Turaka i u prvim godinama posle osloboćenja Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Borislav Andrejević, Jedan izvor o Čegarskoj bici iz 1809, Gradina, N. 7-8, 1971.
Borislav Andrejević, Kuća Stambolijskih u Nišu, Gradina, Niš, 11,1971.
Borislav Andrejević, Latinska crkva kod Gornjeg Matejevca, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd., HH-HH1, 1988—1989.
Borislav Andrejević, Niška tvrđava, Niški zbornik 15,1985.
Borislav Andrejević, Objekti i spomenici u kompleksu Niške tvrđave, Niški zbornik 17,1989.
Borislav Andrejević, Pregled oslobodilačkih pokreta i revolucionarne aktivnosti Nišlija tokom 19. veka Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Borislav Andrejević, Spomenici arhitekture Niša od 1878-1944., Niški zbornik, 11,1982.
Borislav Andrejević, Spomenici Niša i okoline, Niš 1985.
Borislav Andrejević, Zapisi o Niškoj buni 1841. g. i drugim pokretima protiv Turaka na marginama crkvene knjige Pentikostar, Leskovački zbornik, HHUPG 1.988.
Borislav Andrejević, Zgrada Oficirskog doma u Nišu u svetlu značajnih istorijskih događaja, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. XVI, 1984.
Borislav Andrejević, Zgrada Univerziteta, ranije zgrada Okružnog načelstva i Moravske banovine, Gradina, Niš, 9,1971.
Borislav Lilić, VELIKI NARODNI USTANAK 1841. GODINE U PIROTSKOJ NAHIJI, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Borislav Prvulović, RAZMIRICA U NARODNIM PESMAMA ISTOČNE I JUGOISTOČNE SRBIJE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Borislava Lilić, Znamenita ličnost Srbije, nacionalni radnik i narodni poslanik, Todor Stanković, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Boža Đevori, AKTIVNOST NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA U OŽIVLJAVANJU PRIVREDE, SNABDEVANJU STANOVNIŠTVA I OBNOVI TOPLICE (1944 - 1945.) , Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Branimir M. Janković Dr / Diplomatski aspekti oslobođenja Jugoistočne Srbije od turske vlasti Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Branislav Jovančić OPŠTINSKI KOŠEVI SA REZERVNOM HRANOM U SRBIJI 1830-1930, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Bruno Lovrić, Istorija Niša, Niš, 1928
Bruno Lovrić, Istorija Niša, Niš 1927.
Čedomir Marjanović, Istorija grada Niša
Đ. Bošković, Crkva u Matejevcu, Starinar, Bgd. VI, 1933.
Đ. Miletić, Slike Đorđa Krstića za nišku crkvu, Stražilovo 40, 2. oktobar 1886.
D. Pavlović, A. Živanić, Čegar i Ćele kula, Niš 1938.
D. Riznić, Dopis iz Kamenice, Starinar, Bgd. U1g,1889.
D. Vitorović, Niš 1937, za Rotarz Club, Niš 1937.
Danica Janić, Arhitektonsko nasleđe gradskog područja Niša, Niški zbornik, 6,1978.
Danica Janić, Džamija u Niškoj tvrđavi, Raška baština, Kraljevo, 2, 1980.
Danica Janić, Rekonstrukcija i revitalizacija kuće Stambolijskih, Gradina, Niš, 11,1971.
Danica Milić, PRIVREDNE PRILIKE U SRBIJI HA POČETKU XIX VEKA, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Đorđe Stamenković, Narodna vlast na teritoriji Zaplanja u vreme oslobodilačkog rata, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Đorđe Stamenković, Ključ stare Srbije
Đorđe Stamenković, Bubanj, Narodni muzej, Niš, 1963.
Đorđe Stamenković, FORMIRANJE NARODNIH ZBEGOVA I OSVRT NA PREBEGLIČKO PITANJE POSLE UGUŠENJA USTANKA 1841. GODINE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Dragan Marković, Spomeničko nasleđe narodnog graditeljstva na teritoriji niške opštine, Zbornik Narodnog muzeja, Niš, 2,1986.
Dragana Milovanović, Trg oslobođenja, Niški zbornik, 11,1982.
Dragoljub Dejanović, Zaplanje slobodna teritorija, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Dragoljub Dejanović, DECEMBARSKA PROVALA PARTIJSKE ORGANIZACIJE U NIŠU 1941. GODINE, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Dragoljub Dejanović, Dva odreda, Niš 1966.
Dragoljub Dejanović, MESNI KOMITET KPJ NIŠA SA SEKRETAROM MIROSLAVOM STOJANOVIĆEM - JANKOM , Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Dragoljub Mirčetić, Niški koncentracioni logor i streljanja na Bubnju, Leskovački zbornik, XII, 1972.
Dragoljub R. Živojinović dr, Evolucija Sanstefanske Bugarske (1876-1878) Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Dragoljub Simonović, Dr, ZAPLANJE U USTANKU JUGOISTOČNE SRBIJE 1841. GODINE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Dragoljub Simonović, STOJAN ILIĆ ČAVDAR (Predanje i narodna pesma) , Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Dragoljub Simonović, ZAPLANJE U BPEME PRVOG SRPSKOG USTANKA, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Dragoljub Simonović, ZAPLANJSKA KUĆNA ZADRUGA
Dragoljub Vlatković Nobelovac u novinama
Dragoljub Ž. Mirčetić, Vazdušna bombardovanja Niša u Drugom svetskom ratu 1941-1944., Gradina, 1998
Dragoljub Ž. Mirčetić, Napad na Ražanj (24. mart 1942. godine), vojna i politička razmatranja, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Dragoljub Ž. Mirčetić, Okružni komitet KPJ za nišku oblast 1920-1935., Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Dragoljub Ž. Mirčetić, Radnički pokret i Narodnooslobodilački rat na niškom području Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Dragoljub Ž. Mirčetić, BIBLIOGRAFIJA, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Dragoljub Ž. Mirčetić, BIBLIOGRAFIJA, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Dragoljub Ž. Mirčetić, MORALNI LIK SRPSKOG VOJNIKA (USTANIKA), Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Dragoljub Ž. Mirčetić, NIŠKE BUNE I USTANCI U DEVETNAESTOM VEKU, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Dragoljub Ž. Mirčetić, Štampa u novooslobođenim krajevima 1877-1912. godine Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Dragoljub Ž. Mirčetić, Vojna istorija Niša 1, Niš 1994.
Dragoljub Ž. Mirčetić, Vojna istorija Niša 2, Niš 1994.
Dragomir Vrećić Dr, Dr Tihomir Đorđević i njegov časopis na prelasku iz 19 u 20. vek Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Dragutin M. Đorđević, protojerej, ETNOGRAFSKE I FOLKLORNE BELEŠKE IZ NEGOTINSKOG KRAJA, Zbornik 3-4,
Dušanka Janković – Mihaldžić, NALAZ ANTONINIJANA IZ KREMENICE, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Dušanka Janković Mihaldžić, ZBIRKA GRČKOG NOVCA U NARODNOM MUZEJU U NIŠU Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Dušanka Janković—Mihaldžić, SKUPNI NALAZ RIMSKOG BRONZANOG NOVCA IZ NIŠA, Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Đuzepe Bofa Poslednja iluzija
Ema Miljković, Detaljni popis nahije Niš iz 1516. godine , Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Feliks Kanic, Srbija, zemlja i stanovništvo, I, II, Bgd. 1985.
Franc Curk, RAZVOJ FUNGA HA EKSPONATIMA ODTEKSTILA U DEPOU NARODNOG MUZEJA U NIŠU, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Gradina, god. 6, novembar 1971. br 11
Hranislav A. Rakić, USTANAK 1841. U LESKOVAČKOM KRAJU, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Hranislav Rakić, PRVI SRPSKI USTANAK I LESKOVAČKI KRAJ, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
I. Zdravković, Izbor građe za proučavanje islamske arhitekture u Jugoslaviji, Bgd. 1964.
Istorija Niša 1, Gradina i Prosveta, 1983.
Istorija Niša 2, Gradina i Prosveta, 1983.
Istorija Niša 3, Gradina i Prosveta, 1983.
Istorija srpskog naroda, Bgd. 11981, II 1982. IV 1986, V 1981, VI1983.
Iva Trajković ROMI-CIGANI NIŠA, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Iva Trajković, OČUVANA STAROVAROŠKA BALKANSKA ARHITEKTURA NA JUGOISTOKU SRBIJE - DOKSATARA U ALEKSINCU Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Iva Trajković, Zlatarstvo, kujundžiluk i nakit Ponišavlja kroz vekove, Narodni muzej Niš, 2003
Ivan Vučković, Dani komunističke opštine, Niš 1959.
Ivan Vučković, Stari Niš (crteži), Niš 1975.
J. Mišković, Geografsko-istorijske slike iz kraljevine Srbije, Godišnjica Nikole Čupića, Bgd. 13,1904.
Jaša Tomić Rat na Kosovu i staroj Srbiji 1912. godine
Jelena Dimitrijević, Pisma iz Niša o haremima, Bgd. 1897. novo izd. 1984.
Jelena J. Dimitrijević, Pisma iz Niša o haremima, Đul-Marikina prikažnja, Prosveta, Niš, 2003
Jovan Cvijić, Balkansko Poluostrvo, Beograd, 1925
Jovan Ćirić Dr, Niš 1878-1915 Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Jovan Ćirić IZ TOPOLOŠKE ISTORIJE NIŠA, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Jovan Ćirić, SELA OKOLINE NIŠA, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Jovan Ćirić, Iščezli urbani sadržaji Niša, Niški zbornik 4, 1977.
Jovan Mladenović, Monografija"Istorijski arhivNiš 1948-1998." , Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Jovan Mladenović, Putovanje iz Krfa na Solun, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Jovan V. Ćirić Dr / Prilog istorijsko-geografskom proučavanju lokacije Niša Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Jovan Zlatić Dr, Stradalaštvo srpskog naroda u niškom ratnom okrugu 1. Niš, 1994
Jovan Zlatić Dr, Stradalaštvo srpskog naroda u niškom ratnom okrugu 2. Niš, 1994
Jovan Zlatić Dr, Stradalaštvo srpskog naroda u niškom ratnom okrugu 3. Niš, 1994
Jovan Zlatić Dr, Stradalaštvo srpskog naroda u niškom ratnom okrugu 4. Niš, 1994
Jovanka Kalić-Mijušković, Beograd u srednjem veku, Bgd. 1967.
Katalog izložbe u Nišu, Praistorijske kulture Pomoravlja i istočne Srbije, Narodni muzej Niš, 1971.
Konstantin Jireček, Istorija Srbije, I i II, Bgd. 1952.
Krsta Sokolović Hiljadu dana stradalja
L. Arsenijević, Bata Laka, Istorija srpskog ustanka, I i I deo, Srpska književna zadruga, Bgd. 1898-1899.
L. Mirković , Starohrišćanska grobnica V Nišu, Starinar U-U1, 1954-1955.
L. Mirković, Starohrišćanska grobnica u Nišu, Glasnik SAN, UG2, 1952.
LJ. Stojanović, Stari srpski zapisi i natpisi, Bgd. 1,1981, II, 1983.
Ljiljana Đurović, Crkveno - školska jevrejska opština u Nišu u dokumentima istoimenog arhivskog fonda, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Ljiljana Tojaga – Vasić, OBIČAJI I VEROVANJA O ROĐENJU U SVRLJIGU Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Ljubica Zotović, Pogrebni ritual i shvatanja zagrobnog života u svetu kasnoantičke nekropole Naisa Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Ljubica Zotović, Petrović P, Nekropola, Narodni muzej Niš, 1965. Istorija Niša, Niš, 1 1983, II 1984, III 1986.
Ljubinko Milosavljević, MORALNE PORUKE ČEGRA I ĆELE—KULE, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Ljubiša Ljubišić, Šesta godina ratovalja, Beograd, 1907
Ljubodrag Popović, NEISTRAŽENI IZVORI O NIŠKOJ BUNI U ARHIVU SRBIJE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Ljubodrag Popović, Spomenik senima H. Rajevskog, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
M. Bogićević, Stevan Sinđelić i njegovo doba, Bgd. 1989.
M. Gavrilović, Miloš Obrenović, 1,1908, II, 1909, III, 1912, Bgd.
M. Milićević, Kraljevina Srbija, Bgd. 1884.
M. Peleh, Pravoslavni manastiri eparhije niške, Niš 1941.
M. Savić, Naša industrija i zanati-prošlost i budućnost, Sar, 3, 1923.
M. Valtrović, D. Milutinović, Izveštaj Umetničkom odboru Srpskog učenog društva, Glasnik Srpskog učenog društva, Bgd. HBUŠ, 1880.
M. Valtrović, Ikonostas niške crkve, Stražilovo, 31, 31. juli 1886.
M. Valtrović, Slike Đorđa Krstića za nišku crkvu, Stražilovo 10, 6. mart 1886 i Stražilovo 24,16. oktobar 1886.
M. Vojinović, Kompleks Duvanske industrije, Niški zbornik 17, 1989.
M. Vulićević, Kamenička pogibija 1809, Ratnik, Bgd. juli 1909.
Marica Maksimović, KRSTOVI - RELIKVIJARI IZ ZBIRKI NARODNOG MUZEJA U NIŠU, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Mica Đenić, Izborni plakati u Nišu od 1878. do 1941. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Mihailo Golubović, Kalčine priče, drugo izdanje, Prosveta, Niš, 1995
Mil. Vukićević, Pisma iz prvog i drugog srpskog ustanka, Spomenik SANU, Bgd. XXXVI, 1900.
Miljana Đorđević, Bakrotisk o predaji grada Niša Austrijancima 1737. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Miljana Đorđević, Ezopove i pročih raznih basnotvorcev basne, Dositej Obradović, 1788. godina, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Milorad Kozić Potpisnik pakta har
Milorad Kozić, Četnici Koste Pećanca u Drugom svetskom ratu, Prosveta, 2004
Milovan Ristić, Istorija grada Niša, Niš, 1937
Milutan i D. Garašanin, Nova iskopavanja na Velikoj humskoj čuki kod Niša, Starinar, Bgd. GH-H, 1958-1959.
Milutan Garašanin, "Medijana grupa" u Praistoriji jugoslovenskih zemalja, Knj. I, bronzano doba, Sarajevo 1983.
Milutan Garašanin, Iskopavanja na Bubnju kod Niša, Starinar, VII-VIII, 1956-57.
Milutan Garašanin, POČECI BRONZANOG DOBA U CENTRALNOBALKANSKOJ REGIJI Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Milutan Garašanin, Praistorija Srbije, I, Bgd. 1973.
Milutan i D. Garašanin, Arheološka nalazišta u Srbiji, Bgd. 1951.
Miroslav M Milovanović, Logor na Crvenom krstu, 1983
Miroslav M. MILOVANOVIĆ/Osnovno školstvo u Nišu posle oslobođenja od Turaka, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Miroslav Milovanović, Đ. Stamenković, Niš u vihoru oslobodilačkog rata, Novi Sad 1968.
Miroslav Milovanović, Niški koncentracioni logor na Crvenom krstu. Bgd. 1982.
Miroslav Milovanović, Osnovno školstvo Niša i okoline u XIX i početkom XX veka, Niš, 1975.
Miroslav Milovanović, Osnovno školstvo Niškog i Topličkog okruga u vreme oslobođenja od Turaka 1877/8. godine Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Miroslav R. Đorđević, Integracija istorijskih izučavanja , Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Miroslav R. Đorđević, Devetstotređa viđena iz Niša, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Miroslav R. Đorđević, Društveno-politički i strategijski aspekti srpsko-turskog rata 1876.Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Miroslav Vidosavljević, Istorijski značaj oslobođenja Aleksinca 1833. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Miša Rakocija, PRILOG PROUČAVANJU IKONOGRAFIJE CRKVE SVETOG ĐORĐA U AJDANOVCU, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Momčilo Dimitrijević Dr, Stogodišnjica osloboćenja Niša od Turaka Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Momčilo Zlatanović Dr, Niški svadbeni folklor Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Momčilo Zlatanović, NARODNI USTANAK HA JUGU SRBIJE 1841. GODINE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Momir Samardžić, Pogranični problemi na srpsko-bugarskoj granici u prvim godinama posle razgraničenja 1879. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Moravski arheološki glasnik, januar, februar i mart 1936, vlasnik i urednik A. Oršić-Slavetić, Narodni muzej Niš.
Narodni muzej Niš, Medijana, Niš, 1979.
Narodni muzej Niš, NIŠ U PRVOM SVETSKOM RATU, Narodni muzej, (bez godine)
Natali Veličković, Razvoj zakonodavstva o šumarstvu od 1836. do 1990. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Natalija Đurić, NALAZ IZ MEROŠINE – PRILOG PROUČAVANJU SAHRANJIVANJA U NEOLITU, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Natalija Đurić, NALAZI GVOZDENOG DOBA IZ OKOLINE NIŠA Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Natalija Đurić, NALAZI SA NEOLITSKOG LOKALITETA KREMEN, Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Natalija Jovanović, Moralno vaspitanje u prvim ucbenicima za osnovnu školu u Srbiji, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Nataša Drča BAJAPCKA DELATNOST SLAVKA MILETIĆA U NIŠU (1936-1941) , Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Nataša Drča, DELA STEBAHA NIKŠIĆA LALE U NARODNOM MUZEJU U NIŠU
Nataša Drča, MOŠA ŠOAMOVIĆ - LIKOVNI PEDAGOG I SLIKAR Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Nataša Drča, PRILOG PROUČAVANJU DELA ARSENIJA PETROVIĆA, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Nebojša Ozimić Vojskovođa, car, svetac
Nebojša Ozimić, Dve uspele hrestomatije istorijskih tekstova, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Nebojša Ozimić, Episkopi Naisa od IV do VI veka, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Nedeljko BOGDANOVIĆ / Društvena sredina i jezik Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Nedeljko Bogdanović, IZ VISOČKE TOPONOMASTIKE , Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Nedeljko Bogdanović, NEKE JEZIČKE ODLIKE MATEJEVAČKIH ZAPISA, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Nevenka Petrović, Zaštita nekih ranohrišćanskih grobnica u Nišu, Jugoslovenski zbornik zaštite spomenika kulture, Bgd. X, 1959.
Nikola P Ilić Oslobođenje Južne Srbije 1877-1878, Sloboda, Beograd 1977.
Nikola Tasić Dr Praistorijske kulture Pomoravlja i Istočne Srbije Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi... 197…
Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Novica Ranđelović Mr, EKONOMSKI UZROCI NIŠKE BUNE 1841. GODINE, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
ODBOR ZA OBELEŽAVANJE STOOSAMDESETE GODIŠNJICE BOJA NA ČEGRU I NASTANKA ĆELE—KULA ZAHVALJUJE SE RADNIM ORGANIZACIJAMA I GRAĐANIMA NA MATERIJALNOJ POMOĆI I PODRŠCI I DODELJUJE PLAKETE „SINĐELIĆ" I ZAHVALNICE , Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Olga Zirojević, Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1683), Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, Bgd. 7,1970.
Olga Zirojević, Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. g. Bgd. 1984.
Olga Zirojević, Tursko vojno uređenje u Srbiji 1459-1683, Bgd, 1974. Zotović Ljubica, Niš, kasnoantička nekropola, Arheološki pre-gled, Bgd. br. 2,1960.
Pavle Ivić, VUK KARADŽIĆ I SRPSKOHRVATSKI JEZIK, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
PEŠČANIK 1 Časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke
PEŠČANIK 2 Časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke
PEŠČANIK 3 Časopis za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke
Petar B. Golubović, POREKLO I KOMPOZICIJA STANOVNIŠTVA SVRLJIŠKE KOTLINE, Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Petar Gagulić, Crkva Sv. Nikole u Nišu, Niš 1963.
Petar Gagulić, Mali niški saborni hram sa letonisom, Niš 1961.
Petar Gagulić, Niška pravoslavna opština, Niš 1988.
Petar Gagulić, Crkva Sv. Panteleja u Nišu, Smederevo, 1963.
Petar Gagulić, MAKARIJE II — MITROPOLIT NIŠKE EPARHIJE , Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Petar Gagulić, U Sićevačkoj klisuri, crkve i manastiri, Niš 1979.
Petar Gagulić, Veliki niški saborni hram, Prokuplje, 1961.
Petar V. Golubović i Negovan Todorović, STAROSNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA LUŽNICE, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Petar Opačić VOJVODA PETAR BOJOVIĆ, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Petar Petrović, Medijana, Narodni muzej Niš, 1966.
Petar Petrović, Niš u antičko doba, Niš, 1976.
Petar V. Golubović, HEKE DEMOGRAfSKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE BELA PALANKA, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Predrag Milićević, Vreme šančeva, bez godine
Prilog: Opštine i sela na području Niške uprave (februar 1878), Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
R. Bratinić, Arheološka istraživanja u Brzom Brodu, Starinar, Bgd., XIII, 1938.
R. Ljubinković, Arheološka istraživanja V Tvrđavi, Arheološki pregled Bgd, 4, 1962 i 5, 1963.
Radivoj Radić, Srpski kralj Milutin i vizantijska princeza Simonida u delu aragonskog pisca Franciska de Monkade, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Radivoje M Petković, Prva niška gimnazija 1878-1968, Niš, 1972
Radivoje Petrović Raspad i rat
Radmila Ajdić, Antičke nekropole u Nišu , Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Radmila Ajdić-Latković, Antičke nekropole u Nišu, Niški zbornik 1,
Radmila Ajdić-Latković, Bazilika sa martirijumom, Spomenici Niša Muzej, 1979.
Radmila Ajdić-Latković, S. Drča, D. Janković-Milačić, Medijana, katalog Niš 1973.
Radmilo Petrović, Podni mozaik iz Nea Fafosa iz 324. godine, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Radoje Kostić, Niška eparhija u prvoj polovini XVIII veka, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Radoljub Gligorijević: Počelo je u Kuršumliji, izdavač "Kultura" Beograd, 2002
Radoslav Radenković SRPSKE NARODNE BASNE IZ SVRLJIŠKOG KRAJA, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Radoslav Radenković, Narodno stvaralaštvo nerazdvojni deo naroda i njegove istorije Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Radoslav Radenković, Jezički fenomeni na primerima pisanih dokumenata od pre jednog veka Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Radoslav Radenković, SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE IZ OKOLINE NIŠA , Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Radoslav Radenković, TIPOLOGIJA NARODNIH PRIPOVEDAKA O BESPOLNOM ZAČEĆU - O ČUDESNO ROĐENOJ DEVOJCI IZ JAJETA ILI JABUKE, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Radoslav S Živić, Velikani niške medicine, Prosveta, Niš, 1997
Radoslav S Živić, Knjiga o bolnici, Prosveta, Niš, 2002
Radoslav S Živić, Zapis o čudesnom apotekaru, Prosveta, Niš, 2000
Radovan M. Vlajković Dr, UZROCI NARODNE BUNE 1841. GODINE U OKOLINI NIŠA, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
S. Anastasijević, Čegarska bitka, Niš 1951.
S. Gušić, Objekat sa mozaicima na Viniku, Niški zbornik 4,1977. Dejanović D, Živković D,
S. Nenadović, M. Pavić, Zaštita ranohrišćanske grobnice sa freskama u Nišu, Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bgd. 1,1956.
S. Nestorović, Pod Hisarom, Bgd. 1972.
S. Petrović, Lamartinovo putovanje kroz Srbiju 1933, Srpski književni glasnik XXX, 1913.
Sevdalin Andrejević, SVOJATANJE DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ PERIODA PRVOG SRPSKOG USTANKA U BUGARSKOJ ISTORIOGRAFIJI, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Sevdelin Andrejević Specifičnosti razvoja proizvodnih snaga Niša Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Sevdelin Andrejević, DOKUMENTA O NEPOKRETNOSTIMA KAO IZVOR PODATAKA O DRUŠTVENO - EKONOMSKIM PRILIKAMA U NIŠU I OKOLINI DO OSLOBOĐENJA OD TURAKA , Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Sevdelin Andrejević, Društveno-ekonomske promene u Nišu i okolini od 1978. do 1884. godine Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Sevdelin Andrejević, Ekonomski razvoj Niša, Niš 1970.
Sevdelin Andrejević, NEOBJEKTIVNA INTERPRETACIJA NIŠKE BUNE 1841. GODINE U BUGARSKOJ ISTORIOGRAFIJI, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Sevdelin Andrejević, Pokušaj obnavljanja bune u turskim predelima1842. goodine, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Slaviša Nedeljković, Učiteljsko pitanje (problemi izazvani premeštajima srpskih učitelja u Staroj Srbiji početkom XX veka), Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Slobodan Đ. Kerkez, Srbija uoči Aprilskog rata 1941. godine u jeziku statističke analize, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Slobodan Drča SITNA RIMSKA BRONZANA PLASTIKA U NARODNOM MUZEJU U NIŠU, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Slobodan Drča, BRONZANE SVETILJKE IZ ANTIČKE ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U NIŠU Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Slobodan Drča, Medijana, Spomenici Niša, Narodni muzej Niš, 1979.
Slobodanka Stojičić, Jugoistočna Srbija posle oslobođenja od Turaka Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Slobodanka Stojičić, Organizovanje opština i opštinskih vlasti u novooslobođenim krajevima 1878 Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Slobodanka Stojičić, RATNA KRIZA 1809. GODINE I USTAVNO PITANJE U USTANIČKOJ SRBIJI, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Spomenica proslave šezdesete godišnjice oslobođenja Niša i osvećenja spomenika 28. juna 1937, Odbor za podizanje spomenika oslobodiocima Niša, Niš, 1938.
Spomenica šezdesete godišnjice oslobođenja Niša od Turaka, Niš, 1937.
Spomenici Niša, Narodni muzej, Niš, 1979.
St. Đapić, Mikrotoponomija u hataru nekih sela opštine Niš, Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad, 7, 1971.
Stojan Protić Niš - druga prestonica I i II izdanje
Stojan Protić Srbi i demokratija
Tasa Jovanović OSBPT HA SUDSTVO I KRIVIČNO PRAVO U DUŠANOVOM ZAKONIKU, Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Uglješa Rajčević, CRTEŽI STEBAHA NIKŠIĆA LALE , Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
V. Ćorović, Žitije Simeona Nemanje od Stevana Prvovenčanog, Svetosavski zbornik, knj. 2, Izvori SKA, Bgd. 1939.
V. Karić, Srbija, opis zemlje, naroda i države, Bgd. 1887.
V. Karić, Srbija-opis zemlje, naroda i države, Bgd. 1887.
V. Petković, Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, Bgd. 1950.
Venceslav Glišić, Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941-44, B. 1970.
Vera Blagojević, Da se ne zaboravi, Spomenici i spomen obeležja NOR-a, Narodni muzej, Niš, 1970.
Vidosav Petrović, Niš in the Travel Writings from the fourth to the twentieth century, Niš 2001
Vidosav Petrović, Niš u delima putopisaca od IV do XX veka, Niš. 2000
Vidosav Petrović, Niške anegdote XIX i XX veka, Punta, Niš, 2003
Vidosav Petrović, Oslobođenje Niša od Turaka 1877. godine, Narodne novine, Niš, 1997
Vidosav Petrović, Ratna prestonica Niš 1014-1915, Gradina, 1996
Vladimir Ćorović, Istorija srpskog naroda, Beograd 1923
Vladimir Grujić, Gimnazijsko obrazovanje u Nišu prve decenije nakon oslobođenja 1878. godine. Niški zbornik 5, Stogodišnjica oslobođenja Niša 1878-1978, decembar 1978
Vladimir Mandić Heroine sa svetskim odličjem
Vladimir Milosavljević, OSBPT HA ARHIVSKU GRAĐU IZ STRANIH ARHIVA, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Vladimir Stojančević Dr Jugoistočna Srbija u XIX veku (1804-1878)
Vladimir Stojančević Dr, NARODNI USTANAK 1841. GODINE I NJEGOV ISTORIJSKI ZNAČAJ, Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Vladimir Stojančević, NARODNI POKRET U NIŠKOM KRAJU 1809. , Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Vladimir Stojančević, POZDRAVNA REČ U IME SANU, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Vlastimir Krstić, Prve statistike Niša, Niški zbornik 1, Ka istorijskoj sintezi… 197…
Z. Manević, Srpska arhitektura 1900-1970, Muzej savremene umetnosti, Bgd. 1972.
Ž. Ranković, Kamenički boj, Niš, 1927.
Ž. Škalamera, Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914, Zbornik za likovne umetnosti, Novi Sad, 3,1967.
Ž. Živanović, Niš i niške znamenitosti, Srbija u ratovima, Bgd.s 1958. Zaštita spomenika kulture niškog, južnomoravskog i timočkog regiona, izdanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, Čakovec 1981.
Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Zbornik 2, Narodni muzej Niš, 1986
Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Zbornik 6-7, Narodni muzej Niš, 1991
Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Zbornik 9, Narodni muzej Niš, 2000
Zbornik 10, Narodni muzej Niš, 2001
Zbornik 11, Narodni muzej Niš, 2002
Živan Živanović, Niš i niške znamenitosti, Prosveta, Niš, 2004, (1883)
Živojin Nikolić Pisci o (na)rodu svom
Živorad Petrović, VUK KARADŽIĆ O NIŠU I JUGOISTOKU SRBIJE, Zbornik 3-4, Narodni muzej Niš, 1987
Živorad Petrović, NEPOZNATI FRAGMENT RUKOPISA STEVANA SREMCA O PROSLAVI STOGODIŠNJICE PRVOG SRPSKOG USTANKA I NAŠE PAMĆENJE ISTORIJE, Zbornik 5, Narodni muzej Niš, 1989
Života V. Jocić, Svetislav Krstić Niketa iz Remezijane
Zoran Đorđević, Aranđel Stanojević Trnski (1830-1886) , Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Zoran Milentijević, Čegar i Ćele kula, Narodni muzej Niš, 1966.
Zoran Milentijević, PROBOJ LOGORA NA CRVENOM KRSTU 12. II 1942 Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985
Zoran Simonović, MILOJE JOVANOVIĆ -1841. GOD. , Zbornik 8, Narodni muzej Niš, 1992
Zoran Simonović, Putevi, karavanski saobraćaj i bezbednost na putevima srednjo- vekovne Srbije, Peščanik, godina 1, broj 1, 2003
Zvonko Kaluđerović, Natalija Đurić, SVRLJIŠKA KOTLINA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License