Knjiga O Bolnici

KNЈIGA O BOLNICI - Radoslav S. Živić

Prvo izdanje 2002. godine
Izdavač DIGP "PROSVETA" NIŠ Vojvode Gojka 14
Za izdavača JOVAN JANKOVIĆ direktor
Redakcija BOJAN JOVANOVIĆ DOBRIVOJE JEVTIĆ JOVAN JANKOVIĆ TIHOMIR NEŠIĆ
Urednik LjUBIŠA SOKOLOVIĆ
Recenzenti LjUBOMIR HADžI PEŠIĆ MILAN S. RADIĆ DRAGOLjUB SIMONOVIĆ
Tehnički urednik ŽARKO JOVANOVIĆ
Korektori VERA JOCIĆ SVETLANA VUKOVIĆ
Štampa DIGP "PROSVETA" NIŠ Tiraž 300 primeraka ISBN 86-7455-520-9

Radoslav S. Živić

KNjIGA O BOLNICI

I ovu knjigu posvećujem beskrajno voljenim unucima: Miši i Vanji

"… Jeste li kad mislili na priče koje niko ne zna, na događaje koji su zakopani, najpre u ćutanju
pa zatim u potpunom zaboravu…..
najlepše i najstrašnije stvari ipak nisu nikad kazane…" (Ivo Andrić)

SADRŽAJ

PREDGOVOR - Knjiga o bolnici

KAO POVOD PISANJU OVOME

1. BOLNICA NEKAD

2. BOLNICA SAD

3. MEDICINSKI FAKULTET

BIBLIOGRAFIJA - Knjiga o bolnici

REČI ZAHVALE

BELEŠKA O PISCU

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd
364.444.058.73 (497.11) "1881/2001" 821.163.41-94

ŽIVIĆ, Radoslav S.
Knjiga o bolnici / Radoslav S. Živić. -[1. izd.]. - Niš : Prosveta, 2002 (Niš : Prosveta). - 279 str. : ilustr. ; 20 st
Tiraž 300. - Str. 9-16: Predgovor / Ljubomir Hadži Pešić, Milan S. Radić, Dragoljub Simonović. - Beleška o piscu: str. 271. - Bibliografija: str. 249-267.
86-7455-520-9
a) Klinički centar (Niš) - 1881-2001
COBISS-ID 97644300

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License