Mediana

Zapisi iz nauke
priprema: dr Jovan Ćirić
Narodne novine

MEDIANA

Najveću površinu meću naseljima u okolini Naisa zauzimalo je naselje sa vilama Mediana, predgraće Naisa, udaljeno od grada tri milje kako saopštava Amijan Marcelin. Lokalizuje se na terenu istočno od Naisa, na površini od oko 40 hektara. Na ovom prostoru otkriveno je nekoliko vila i poljoprivrednih zgrada (na osnovu sondažnih istraživanja obavljenih 1961. godine). Građevine nisu podizane jedna uz drugu, već ih dele široki mećuprostori, bašte i poljoprivredna nmanja. Pored rezidencijalnih, luksuznih zgrada sa podovima u mozaiku, freskama na zidovima, ukrašenih skulpturama i raznobojnim mermerom, potvrćeni su i objekti za smeštaj poljoprivrednih proizvoda i njihovu preradu (horrea).

Arheološki su bolje istražene graćevine koje se grupišu oko današnjeg Muzeja: vila sa peristilom u čijem se sklopu, verovatno, nalazio piprćeit (sada u unutrašnjosti Muzeja na Medijani), terme, graćevina sa dve apside i, nešto dalje, žitnica (horreum), sa pitosima. Podizanje vila na Mediani započeto je, po svoj prilnci, već krajem III veha, dok je, svakako, najveći broj objekata izgrađen u IV veku.
P. Petrović

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License