Polozaj Starog Nisa
naissiana%20%2818%29.jpg

Položaj starog Niša
O položaju starog Niša ne može više biti nikakve sumnje. Po skoro nađenom zapisu jednog rimskog pisca, vidi se da se varoš nahodila na severnoj dakle na desnoj obali Nišave, a na mestu na kome je danas grad. Sredovečni Niš, po svedočanstvu putnika iz XII i početka XV veka, sa njegovim zidovima i kulama, stajaše na istoj strani reke, pred jednim velikim, kamenitim mostom koji su bez sumnje stariji neimari zidati morali. Kad su Austrijanci 1689 godine niški grad osvojili, oni su, kopajući u njemu šančeve nailazili na rimske temelje. Godine 1553 dva učena putnika našla su u varoši, na levoj obali mnogobrojno rimsko kamenje, koje je upotrebljeno za zidanje karavan-seraja i džamija, i prepisali sa njih jedanaest zapisa. Na južnom ulasku u varoš padaše putnicima jako u oči oko pet stotina korakljaja dug i vrlo dobro održan komad rimskog puta, koji dopiraše do blizu mosta, i pored koga se viđaše jedan mramorni miljokaz. Danas se na desnoj strani Nišave osem grada nahodi neznatan deo varoši; sva pak ostala varoš nahodi se na levoj nešto nižoj strani, koja je izložena poplavi kad Nišava nadođe.
… Jedan putnik, koji je kroz Srbiju prošao u XVI veku, nahodi ga u bednom stanju i opisuje ovako: Niš leži na polovini puta između Beča i Carigrada. Ima istina, 1500 kuća, ali ako mu ne bi gledali na rimske sredovečne razvaline i na jaku naseobinu Dubrovčana i drugih Dalmatinaca, on izgleda kao veliko selo. Kuće bejahu na obe strane Nišavske. Hrišćana beše veoma malo; oni imahu jednu crkvu od brvana, a muhamedanci pet džamija od kamena. Ne beše skoro ni jedne kuće bez kakvog rimskog kamena sa natpisima ili ukrasima. Zidovi oko varoši i tvrđava behu potpuno razrušeni. Rodna, bregovima opkoljena ravnica niška beše pusta, iako se po njoj viđahu tragovi ranijeg obdelavanja; samo na nekoliko mesta sejaše se još pirinač.
»Srbija« od prof. V. Karića, 1887 g.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License