Polozaj Starog Nisa
naissiana%20%2818%29.jpg

Položaj starog Niša
O položaju starog Niša ne može više biti nikakve sumnje. Po skoro nađenom zapisu jednog rimskog pisca, vidi se da se varoš nahodila na severnoj dakle na desnoj obali Nišave, a na mestu na kome je danas grad. Sredovečni Niš, po svedočanstvu putnika iz XII i početka XV veka, sa njegovim zidovima i kulama, stajaše na istoj strani reke, pred jednim velikim, kamenitim mostom koji su bez sumnje stariji neimari zidati morali. Kad su Austrijanci 1689 godine niški grad osvojili, oni su, kopajući u njemu šančeve nailazili na rimske temelje. Godine 1553 dva učena putnika našla su u varoši, na levoj obali mnogobrojno rimsko kamenje, koje je upotrebljeno za zidanje karavan-seraja i džamija, i prepisali sa njih jedanaest zapisa. Na južnom ulasku u varoš padaše putnicima jako u oči oko pet stotina korakljaja dug i vrlo dobro održan komad rimskog puta, koji dopiraše do blizu mosta, i pored koga se viđaše jedan mramorni miljokaz. Danas se na desnoj strani Nišave osem grada nahodi neznatan deo varoši; sva pak ostala varoš nahodi se na levoj nešto nižoj strani, koja je izložena poplavi kad Nišava nadođe.
… Jedan putnik, koji je kroz Srbiju prošao u XVI veku, nahodi ga u bednom stanju i opisuje ovako: Niš leži na polovini puta između Beča i Carigrada. Ima istina, 1500 kuća, ali ako mu ne bi gledali na rimske sredovečne razvaline i na jaku naseobinu Dubrovčana i drugih Dalmatinaca, on izgleda kao veliko selo. Kuće bejahu na obe strane Nišavske. Hrišćana beše veoma malo; oni imahu jednu crkvu od brvana, a muhamedanci pet džamija od kamena. Ne beše skoro ni jedne kuće bez kakvog rimskog kamena sa natpisima ili ukrasima. Zidovi oko varoši i tvrđava behu potpuno razrušeni. Rodna, bregovima opkoljena ravnica niška beše pusta, iako se po njoj viđahu tragovi ranijeg obdelavanja; samo na nekoliko mesta sejaše se još pirinač.
»Srbija« od prof. V. Karića, 1887 g.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.