Pripovest O Osvajanju Nisa

PRIPOVEST O OSVAJANJU NIŠA

“Kažu da je sultan Murat gazija održao veće sa svojim vezirima. Rekoše: "“Ključ ove zemlje i riznica njena jeste grad Niš. Bilo bi umesno napasti ga”". I Gospodar nađe da je to mišljenje na svom mestu, pa se uputi ka Nišu. Opsedoše ga”.

“Po tom sultan Murat gazija reče Jakšibegu, sinu Kara Timur Taša: "“Preduzmi što rtreba da se zauzme ova tvrđava”".

“I Jakšibeg obiđe oko grada i razgleda ga pa reče: "Moj sultane, da vam je na slavu! Ima on mesta koja strela domaša. Kad se obaspe on strelama, ima nade da se može osvojiti”".
“Posle toga osuše na grad pljusak od strela, pa izvršiše juriš i tako grad osvojiše. Neverničke riznice zauzeše”.

Kad je Laz saznao, reče: “"Od njega tvrđeg grada nisam imao. Kad je njega osvojio, šta vrede ostali?”"

Reče i predade se, pa će reći: "“Mi s Turčinom nećemo moći izaći na kraj”", pa zato uputi poklisara. Obvezivao se da da 1000 konjanika i 50000 oka srebra svake godine. Mnogo je gospodara molio i bogoradio. I gospodar se odatle diže, pa pade pod Čataldžu. Poklisar dođe. Tome se poslu i sultan Murat gazija privole, telali šahinu poručiše. I on dođe, pa se sastade sa gospodarem. Posle toga se gospodar zabavi, pa se uputi protivu jedne tvrđave koja se zvala Polonija iznad Indžegiza……

(Gliša Elezović: "Ogledalo sveta" ili "Istorija Mehmeda Nešrije", SAN, Beograd, 1957. Str. 23.)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License