Prisk

448. PRISK

PRISK (između 415-472), istoričar i putopisac, diplomata, bavio se filozofijom i retorikom. Rodom iz nekog mesta Trakije. Bio sekretar i savetnik Maksimina, poslanika Teodosija II. Putovao je 448. godine od Carigrada do Atilinog dvora, kada prolazi i kroz Naisus. Naredne godine, odlazi u Rim, Da-mask i Aleksandriju. Napisao je "Istoriju Vizantije…", čiji se sačuvani fragmenti odnose na događaje između 434-472. Analitičari Priskovog dela ističu njegov stil, izuzetnu percepciju i obilje značajnih podataka, kao i to da je njegovo delo izvr-šilo veliki uticaj na potonju istoriografiju. Ono je značajan izvor i za najstariju istoriju južnih Slovena na Balkanu; u njemu se, između ostalog, ističe njihova brojnost u Vojvodini.
Prisk je došao u Naisus, 448. godine, u sastavu vizantijskog poslanstva koje je car Teodosije II poslao Atili. Na put su pošli konjima. Posle Serdike (So-fije), stigli su u sasvim opusteo Nais (razoren od Huna (441-442). Prisk u svom putopsu pominje hramove u Naisu, ispunjene bolesnicima, ne navodeći koji su to hramovi (U Naisu je, inače, nađeno više skulptura i žrtvenika posvećenih rimskim, orijentalnim i domaćim, tračkim ili ilirskim božanstvima; Nais je u ranohrišćanskom periodu i episkopsko sedište). Međutim, kao savremenik, Prisk je ostavio i zapis o tom minulom napadu Huna na Nais ("Istorija Vizan-tije"), o kome mu je, tako detaljno i slikovito, mogao ispričati samo koji učesnik ili očevidac; možda neko od onih koje je zatekao u Naisu 448. U ovom ispisu, zanimljivo je da Prisk kaže za Nais da je “ilirski grad” (Stefan Vizantinac je, pak, tvrdio da je “trački), što je blisko nekim savremenim gledanjima da su Dardanci (stanovnici predrimskog Naisusa), u stvari, Iliri. Treba ovde dodati da postoje i nalazi koji govore i o keltskom stanovništvu u Naisu, kao i nalazi koji imaju “dački karakter…”… Najzad, zanimljivo je da Prisk, na drugom mestu, piše o Naisu i kao pograničnom ilirskom sajmištu…

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License