Uhapsene Ubijajte To Je Vise Srpski

"UHAPŠENE UBIJAJTE, TO JE VIŠE SRPSKI!"

Odmah posle suzbijanja partizana iz Kuršumlije, Kosta Pećanac već 23. februara 1942. godine naređuje grupaciju više četničkih odreda koji će u sadejstvu sa nedićevim trupama i bugarskom vojskom, "očistiti teren" od partizana. Ova naredba je karakteristična po mnogo čemu, pa ćemo je u širim izvodima citirati.

NAREDBA

Komandanta svih četničkih odreda za 23. februar 1942. godine, br.2297.

"Usled jake akcije partizana u Toplici, a pošto su danas pristigli vojvode i četnici odreda rasturenih u Toplici, a radi preduzimanja što hitnije akcije za čišćenje terena od partizana:

NAREĐUJEM

(U prvih pet tačaka navodi se koji će odredi učestvovati u akciji, da će u Blace naknadno stići 1.000 vojnika SDS i četnika koji će se staviti pod komandu vojvode popa "Mike Jastreba", te se zatim odrećuju pravci nastupanja pojedinih odreda.)

6. Ishrana vojske i četnika pašće na teret sela komunističkih i to naročito onih porodica koje su komunističke ili njihovi jataci, zbog kojih je ova ekspedicija morala da izaće na teren radi čišćenja terena.

7. Radi izvršenja ove naredbe i pravilnog postupka odreda četničkih i oružane sile dajem sledeće:

Pri pokretima i pretresu u borbi sa komunistima iz sela pokrenuti sve muškarce od 16 do 80 godina da idu pred odredima. Komunističke porodice izvoditi iz kuća koje će poneti samo ono što je najpotrebnije i bez teškoća za put i one istaći pred odredima za ulazak u naredno selo koje se napada i iz toga sela ih preterivati u drugo do krajnje tačke akcije gde će se rešiti njihova sudbina. Zarobljene komuniste bez ikakvog saslušanja ubijati odmah na licu mesta. Komunističke kuće pošto se oduzme sva hrana odmah spaljivati i uništavati. Pri ulasku u selo postaviti zasede sa sviju strana i ne dozvoliti nikakav izlazak iz sela nikome ni muškome ni ženskome ni malom ni velikom i ko god pokuša da izaće ubiti ga. U selu odmah pokupiti sve graćanstvo muško i žensko i izvršiti kontrolu svih… Saopštiti svima da one koji budu dali hranu partizanima a ne budu odmah izvestili ili pak budu znali ko je dao hranu partizanima, a ne budu prijavili na vreme da će biti ka-žnjeni smrću…"

GORSKI ŠTAB svih četničkih odreda Komandant K. Pećanac (s.r.)

Vojvodi Mašanu Đuroviću koji je dobio zadatak da čisti desnu oblu Toplice, Kosta Pećanac u pismenoj formi daje dopunske
instrukcije, koje u celini donosimo:

"Ti si dobio da čistiš desnu obalu Toplice, koja je, nažalost, bila naša, kao što i sam znaš… Naročitu kaznu izruči na moje nekadašnje verne, a to je selo Široke njive u Kruševičkoj opštini, na porodicu Babović i celo njegovo selo. Baboviću spali i oduzmi mu svu pokretnu imovinu.

Stoku, hranu i drugo uzmi sve… Naročitu kaznu primenite na braću Dimića iz Šarene Bukve, sa njihovim porodicama i imovinom postupi kao i sa Babovićem. Dragoljuba Kokovića sa sinovima i sve seljake koji su aktivno učestvovali u partizanskoj akciji najstrožije kazniti i postupiti kao sa Babovićem. Isto tako postupiti i sa Perom inžinjerom i njegovim sinovima i saradnicima iz D. Konjuše… Kokoviću i njegovim saradnicima u Gojinovcu kao i Peri inžinjeru u D. Konjuši spaliti kuće, a naročito uništiti mlin inž. Pere Pavićevića, koji je bio glavno utvrćenje partizana za borbu i njihova skrivnica… Sela koja budu davala otpor sa komunistima prema njima nemati nikakve milosti, već sve spaljivati i streljati! "49

Kostin sin, vojvoda Milan Pećanac Mlađi, valjda smatrajući da ni Kostina naredba, ni dodatna instrukcija vojvodi Mašanu Đuroviću nisu dovoljne, u pismu načelniku četničkog štaba u Nišu, majoru Mikiću, 2. marta 1942. godine, kada je ovaj sa bugarskom vojskom pošao na Toplicu, nalaže:

"Obratite pažnju na Kruševičku opštinu jer je ona skroz partizanska, na čelu sa predsednikom kruševičke opštine Babovićem, čiji je bratanac streljan ovde u Kuršumliji. Njegova dva sina nalaze se u partizanskim redovima, zato neće biti šteta ako starca ubijete i kuću mu spalite… Ravničarska sela u srezu prokupačkom dobro pretresite, jer su svi pristalice komunista. Isto tako nemajte milosti ni prema selima Donjem i Gornjem Statovcu, Svinjištu, Ravništu i selima duž Gajtan planine. Tamo je Ratkb Pavlović sa svojim partizanima. Ovde treba uništiti Jastrebački odred koji je pod komandom učitelja Nikodija zvanog 'Tresoglavca', zatim malojastrebačkog odreda i Rasinskog odreda, koji operiše oko Jankove klisure." (doslovno cit.)50
U završnom delu pomenutog pisma vojvoda Milan Pećanac ostavlja svojeručno napisani svoj stav prema "srpstvu" i "časti", koji treba sačuvati za "istoriju", ali istoriju izdaje ovih "vrlih nacionalista":

"Mi ovamo nemamo milosti prema komunistima (misli na Kuršumlijski kraj - prim. a.). Ubijamo njihove pristalice. Treba jednom prečistiti sa njima. Molim vas nemojte pohvatane partizane predavati Nemcima već ih sami poubijajte, jer je to mnogo časnije i više srpski. Ne bih želeo da se sutra prepričava kako smo ih predavali Nemcima i Bugarima."

Pećanac Mlađi51

Zverstvima koja je počinio vojvoda Milan Pećanac Mlaći zaista je obezbedio da uđe u "istoriju". Sin - dostojan oca.

Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License