Vahram
Vahram
Vahram

V a h r a m

Iako se o tome čoveku zna vrlo malo, ime Vahrama bilo je dugo u sećanju starih ljudi onog vremena. Po narodnosti Jermenin, u svojstvu činovnika turske pošte, učinio je mnoge usluge našoj nacionalnoj stvari. I o njemu su prepričavane čitave legende..
Vahram je sve poverljive turske izveštaje dostavljao Kolu Rašiću i ovaj ih dalje preko kurira slao našim vlastima u Aleksinac, tako da su naša vlada i vrhovna komanda bile obaveštavane o svim važnijim poduhvatima Turaka.

Krajem 1875 godine turske vlasti posumnjale su u Vahrama, ali pre no što bi im pao u ruke, kad je čuo šta ga čeka uputio se da kod Supovca pređe granicu. U putu saznao je od seljaka da Turci tragaju za nekim i da su zaptije posele drum i ima ih u Vahram
Humu. on se sklonio u jedan dubok bunar preko koga su seljaci nabacali granje.
Tako sakriven u bunaru, ostao je skoro pet dana, za koje su vreme turske zaptije pretražili čitavu okolinu, verujući da se Vahram tu negde krije. Kad su Vahrama posle toga, po odlasku zaptija iz Huma, izvukli iz bunara bio je polumrtav. Docnije je podlegao od tada zadobivenog prozeba.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License